เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม
- เพื่อสร้างเครือข่ายนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์
หลักสูตรประกอบด้วย
- ภาควิชาการ
- การฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรม สันทนาการ CSR
- การศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- การศึกษาดูงานต่างจังหวัด, ต่างประเทศ
เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร
ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่างวันที่ 4 พ.ค.- 8 ก.ย. 2561 สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วัน จำนวน 16 สัปดาห์ ในวันเสาร์
เวลา 13.00 น.(บางสัปดาห์เริ่มเวลา 09.00 น)และวันศุกร์(บางสัปดาห์ที่มีการดูงานสถานที่ราชการ)
สถานที่ฝึกอบรม
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การรับสมัคร
- สมัครทางเว็ปไซต์ young-executive.rpca.ac.th วันที่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ.2561
- แจ้งผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ทาง E-mail ของผู้สมัคร วันที่ 15 – 20 มี.ค.2561 และเข้ารับการสัมภาษณ์
ใน วันเสาร์ที่ 24 มี.ค.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
ค่าใช้จ่าย
-ค่าใช้จ่าย 95,000 บาทต่อคน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินในการศึกษาดูงานต่างประเทศ)
-ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน
ชื่อบัญชี “หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์” (บพส.) เลขบัญชี xxx x xxxxx x
หลังจากได้รับแจ้งทาง E-mail จากหลักสูตร ภายในวันที่ 2 เม.ย.2561 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน
กลับมาที่หลักสูตรทาง E-mail : ypl_rpca@rpca.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บพส.รุ่นที่ 6 วันที่ 9 เม.ย.2561