เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์
- สร้างนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม
- สร้างเครือข่ายนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์
ระยะเวลาการอบรม
สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วัน จำนวน 16 สัปดาห์ ในวันเสาร์เวลา 13.00 น. (เว้นบางสัปดาห์เริ่มเวลา 09.00 น)
และวันศุกร์บางสัปดาห์มีการศึกษาดูงาน
สถานที่ฝึกอบรม
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
- สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 100 คน
หลักสูตรประกอบด้วย
- วิชาการ
- การฝึกปฏิบัติ - กิจกรรม สันทนาการ, CSR
- ดูงานตำรวจนอกสถานที่, หน่วยงานภาครัฐ, บริษัท เอกชน
- รายงานกลุ่ม - การศึกษาดูงานตำรวจต่างจังหวัด - การศึกษาดูงานตำรวจ ต่างประเทศ
หลังการสำเร็จจะได้รับวุฒิบัตร
ค่าใช้จ่าย 88,000.- บาทต่อคน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินดูงานต่างประเทศ)
ผู้เข้ารับการอบรมต้องโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชีหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส) เลขบัญชี XXX X XXXXX X
หลังจากได้รับอีเมลแจ้งจากทางหลักสูตร ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2560
แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 034 312 025
หรือถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารส่งทาง อีเมล์ : ypl_rpca@rpca.ac.th
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หรือหญิง
อายุระหว่าง 25-38 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เว้นแต่เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นเป็นการสมควร)
การรับสมัคร
- สมัครได้ที่ http://young-executive.rpca.ac.th/
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 ม.ค.- 5 มี.ค.60
ระยะเวลาดำเนินการ
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มี.ค. 2560
- ประกาศรายชื่อ 7 เม.ย. 2560
- เปิดการอบรม 19 พ.ค. 2560