เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม
- เพื่อสร้างเครือข่ายนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์
หลักสูตรประกอบด้วย
- ภาควิชาการ
- การฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรม สันทนาการ CSR
- การศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- การศึกษาดูงานต่างจังหวัด, ต่างประเทศ
เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร
ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย.- 7 ก.ย. 2562 สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วัน จำนวน 16 สัปดาห์ ในวันเสาร์
เวลา 13.00 น.(บางสัปดาห์เริ่มเวลา 09.00 น)และวันศุกร์(บางสัปดาห์ที่มีการดูงานสถานที่ราชการ)
สถานที่ฝึกอบรม
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การรับสมัคร
- สมัครทางเว็ปไซต์ young-executive.rpca.ac.th วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค.2562
- แจ้งผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ทาง E-mail ของผู้สมัคร วันที่ 21 - 27 มี.ค.2562 และเข้ารับการสัมภาษณ์
ใน วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
ค่าใช้จ่าย
-ค่าใช้จ่าย 98,000 บาทต่อคน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินในการศึกษาดูงานต่างประเทศ)
-ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน
ชื่อบัญชี “หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์” (บพส.) เลขบัญชี xxx x xxxxx x
หลังจากได้รับแจ้งทาง E-mail จากหลักสูตร ภายในวันที่ 5 เม.ย.2562 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน
กลับมาที่หลักสูตรทาง E-mail : ypl_rpca@rpca.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บพส.รุ่นที่ 7 วันที่ 11 เม.ย.2562